Lög Stangaveiðifélags Reykjavíkur

1. GR. – NAFN OG HEIMILI
Nafn félagsins er Stangaveiðifélag Reykjavíkur, skammstafað SVFR, og er heimilisfang þess í Reykjavík.

2. GR. – TILGANGUR
Tilgangur félagsins er:
* Að útvega félagsmönnum veiðileyfi og taka í því skyni veiðivötn á leigu eða kaupa veiðisvæði og annast umboðssölu á veiðileyfum

* Að efla hróður stangaveiði með almennri fræðslu um íþróttina, með því að hvetja til hófsemi í veiði og stuðla að því að veiðimenn virði settar veiðireglur og umgangist náttúruna af virðingu og tillitssemi

* Að styrkja stöðu stangaveiði sem almennings- og fjölskylduíþróttar

* Að efla áhuga barna og unglinga á stangaveiði, m.a. með kennslu í veiðileikni í ám og vötnum og hvers konar fræðslustarfi

* Að vinna að samstöðu stangaveiðimanna og standa vörð um rétt þeirra og hagsmuni.

* Að stuðla að góðri samvinnu við veiðiréttareigendur og standa fyrir, ásamt þeim, umbótum á veiðisvæðum sem félagið hefur til umráða

3. GR. – FÉLAGSAÐILD
Félagsmenn geta þeir orðið sem eru íslenskir ríkisborgarar eða eiga lögheimili á Íslandi, enda sé inngöngubeiðni þeirra samþykkt af stjórn félagsins eða með meirihluta atkvæða á aðalfundi.

4. GR. – GJÖLD
Árgjald félagsmanna er ákveðið á aðalfundi. Stjórn ákveður gjalddaga hvers árs.

Hver nýr félagsmaður skal greiða inntökugjald. Upphæð þess er ákveðin á aðalfundi.

Inntöku- og árgjöld þeirra sem eru 67 ára og eldri, barna og unglinga yngri en 20 ára og maka félagsmanna skulu vera að hámarki 50% af fullum gjöldum og eru ákveðin á aðalfundi.

Skuldi félagsmaður tvö árgjöld er stjórn félagsins heimilt að fella hann af félagaskrá. Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg.

5. GR. – EIGNIR OG ÁBYRGÐ
Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af eignum félagsins þótt hann hverfi úr því eða félaginu sé slitið.

Enginn félagsmaður ber ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum félagsins með öðru en félagsgjöldum sínum.

6. GR. – STJÓRN OG STJÓRNARKOSNING
Stjórn félagsins skipa sex menn auk formanns.

Formaður skal kosinn til eins árs en aðrir stjórnarmenn til tveggja ára, þó þannig að á hverju ári sé kosið um þrjá meðstjórnendur. Stjórn skiptir með sér verkum.

Framboðum til stjórnar skal skila skriflega til skrifstofu félagsins eigi síðar en fjórtán (14) dögum fyrir aðalfund og skulu nöfn frambjóðenda koma fram í dagskrá aðalfundar sem er birt á vefsíðu félagsins eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Stjórnarkosning fer fram á aðalfundi, í atkvæðagreiðslu utankjörfundar og/eða rafrænt, eftir ákvörðun stjórnar hverju sinni. Kosið skal skriflega bundinni kosningu milli frambjóðenda. Atkvæðaseðill við kjör meðstjórnenda er því aðeins gildur að á hann séu rituð þrjú nöfn, eða merkt við þrjá frambjóðendur. Ef kjósa þarf meðstjórnendur til eins árs má fjölga nöfnum á atkvæðaseðli sem því nemur. Þeir þrír sem flest atkvæði hljóta eru kjörnir til tveggja ára.

Allir félagsmenn 18 ára og eldri, sem greitt hafa félagsgjöld sín eru kjörgengnir til stjórnarkjörs. Kjörgengir félagsmenn geta kosið formann og aðra stjórnarmenn á skrifstofu félagsins síðustu fimm virka daga fyrir aðalfund.

Stjórn félagsins gefur út nánari reglur um kjörgögn og fyrirkomulag kosninga og skal kynna hvoru tveggja á heimasíðu félagsins tíu dögum fyrir aðalfund.

Stjórnarfundir skulu haldnir reglulega samkvæmt boðun formanns eða fjögurra stjórnarmanna. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum.

Stjórnarfundur er löglegur ef fjórir stjórnarmenn eru mættir, þar af formaður eða varaformaður.

7. GR. – AÐALFUNDUR
Aðalfundur hefur æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum félagsins. Á honum fer fram kosning stjórnar, kosning löggilts endurskoðenda, tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og tveggja til vara og kosning fulltrúaráðs.

Allir félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld sín hafa rétt til setu á aðalfundi en atkvæðisrétt hafa einungis félagsmenn 18 ára og eldri.

Aðalfund skal halda í janúar eða febrúar ár hvert. Stjórn boðar til fundarins með a.m.k. tuttuga og eins (21) dags fyrirvara, með auglýsingu í dagblaði, og á heimasíðu félagsins. Aðalfundur telst lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Á aðalfundi skýrir stjórn frá starfsemi félagsins á liðnu starfsári og gerir grein fyrir áætlunum fyrir yfirstandandi ár, og leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins og ályktar fundurinn um þá. Reikningsár félagsins er frá 1. nóvember til 31. október.

Ársreikningur skal vera aðgengilegur á skrifstofu félagsins í þrjár vikur fyrir aðalfund, þar sem félagsmenn geta kynnt sér hann.

Aukaaðalfund er heimilt að halda telji meirihluti stjórnar og fulltrúaráðs nauðsyn bera til. Aukaaðalfundur er boðaður á sama hátt og aðalfundur og hefur sama vald og aðalfundur.

8. GR. – FÉLAGSFUNDIR
Til almennra félagsfunda skal stjórn boða þegar þörf þykir. Einnig skal boða til almenns félagsfundar ef minnst 100 félagsmenn óska þess skriflega og eftir ákvörðun fulltrúaráðs samkvæmt 9. grein.

Félagsfund skal boða með a.m.k. fimm daga fyrirvara með auglýsingu í fjölmiðli eða á heimasíðu félagsins.

Á félagsfundum má gera ályktanir, samþykkja áskoranir til stjórnar o.fl. en ekki afgreiða nein mál sem samkvæmt lögum þessum heyra undir aðalfund.

9. GR. – FULLTRÚARÁÐ
Á aðalfundi skal kjósa félaginu fulltrúaráð. Í því skulu sitja fimmtán menn, þar af fimm síðast starfandi formenn félagsins, njóti þeirra við, og eru þeir sjálfkjörnir. Fráfarandi formaður félagsins er formaður fulltrúaráðs.

Í fulltrúaráð skal því kjósa a.m.k. tíu fulltrúa til tveggja ára, þó þannig að á hverju ári skal kosið um a.m.k. fimm fulltrúa.

Framboðum til fulltrúaráðs skal skila skriflega til skrifstofu félagsins a.m.k. fjórtán dögum fyrir aðalfund og skal þeirra getið í dagskrá aðalfundar sem er birt á vefsíðu félagsins eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Hlutverk fulltrúaráðs er fyrst og fremst að vera stjórn félagsins til fulltingis og ráðuneytis í málefnum félagsins. Fulltrúaráð hefur engin afskipti af daglegum rekstri félagsins.

Formaður fulltrúaráðs getur kvatt ráðið saman þegar honum þykir nauðsyn bera til. Honum er skylt að kveðja ráðið til fundar ef stjórn félagsins eða fimm fulltrúaráðsmenn óska þess skriflega og gera grein fyrir fundarefni.

Fulltrúaráðsfundur er ályktunarbær ef meirihluti fulltrúaráðsmanna er mættur og a.m.k. 2/3 þeirra eru sammála um afgreiðslu mála, þ.m.t. um að boða til almenns félagsfundar.

10. GR. – VERKEFNI STJÓRNAR, STARFSFÓLK OG NEFNDIR
Stjórn hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda.

Hún sér um útvegun veiðiréttinda og gerir samninga um þau í umboði félagsins. Stjórn upplýsir þó fulltrúaráð um öll meiriháttar fjárhagsmál og samninga til langs tíma.

Stjórn útbýr úthlutunarreglur veiðileyfa og kynnir þær. Stjórn annast úthlutun veiðileyfa, ákveður verð á þeim og setur veiðiregur fyrir einstök veiðisvæði.

Félagsmenn skulu sitja fyrir um veiðileyfi, en heimilt er þó að selja þau öðrum en félagsmönnum ef það fer ekki í bága við hagsmuni félagsins að mati stjórnar.

Stjórn ræður framkvæmdarstjóra til að annast daglegan rekstur félagsins undir umsjón stjórnar, svo og annað starfslið eftir því sem þurfa þykir. Stjórn ákveður launakjör framkvæmdastjóra.

Stjórn skipar árnefndir og aðrar nefndir, sem hafa á hendi tiltekin verkefni. Stjórn setur árnefndum starfsreglur þar sem m.a. trúnaðarskyldur nefndarmanna gagnvart félaginu eru tilteknar. Árnefndir skulu skila stjórn skýrslum um störf sín innan mánaðar frá lokum veiðitíma

11. GR. – BOÐ Í VEIÐIVATN
Það stríðir gegn hagsmunum félagsins að félagsmaður, í eigin nafni eða annarra, bjóði gegn félaginu í veiðivatn sem félagið hefur samning um eða hyggst endurnýja samning um, hvort sem það er leigusamningur, umboðssölusamningur eða annars konar samningur um sölu veiðileyfa.

12. GR. – VIÐURLÖG VIÐ BROTUM Á LÖGUM OG REGLUM
Brjóti félagsmaður gegn lögum þessum, veiðireglum í veiðivötnum félagsins eða hagsmunum félagsins að öðru leyti, getur það varðað brottrekstri úr félaginu.

Brot á veiðireglum einstaka veiðivatns geta einnig varðað útilokun eða sviptingu veiðiréttar í því veiðivatni og eftir atvikum fleiri veiðivötnum.

Stjórn félagsins ákveður viðurlög við brotum á lögum þessum.

Sameiginlegur fundur stjórnar og fulltrúaráðs skal þó taka ákvörðun um brottrekstur félagsmanns.

Brottreknum félagsmanni er heimilt að sækja um inngöngu í félagið á ný, en þá skal hann greiða inntökugjald á ný auk eldri skulda.

13. GR. – TÍMARÍT
Félagið stendur fyrir útgáfu tímarits er nefnist Veiðimaðurinn, og er áskrift að blaðinu innifalin í árgjaldi félagsmanns.

14. GR. – LAGABREYTINGAR
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með 2/3 hlutum atkvæða hið minnsta.

Tillögum til lagabreytinga skal skila skriflega á skrifstofu SVFR a.m.k. fjórtán dögum fyrir aðalfund og skal þeirra getið í dagskrá aðalfundar sem er birt á vefsíðu félagsins eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Ekki verða greidd atvæði um aðrar tillögur til lagabreytinga en þær sem getið er í fundarboði og breytingartillögur við þær.

15. GR. – FÉLAGSSLIT
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og með samþykki meirihluta allra félagsmanna, sbr. einnig 1. mgr 5. gr.